Podmínky kandidatury na službu vojenského kaplana

 • Ochota ke službě vojenského kaplana.
 • Širší obeznámenost s obsahem a okolnostmi služby vojenského kaplana.
 • Status duchovního (udělená ordinace).
 • Vysokoškolské vzdělání a titul (akreditovaný nebo nostrifikovaný MŠMT ČR).
 • Stávající a nejméně 2-leté zapojení v duchovní správě (pastoraci) v pozici duchovního.
 • Deklarovaná ochota se tvořivě podílet na ekumenickém společenství vojenských kaplanů a schopnost vnímat Duchovní službu AČR jako subjekt principiálně ekumenický.
 • Předpoklad obdržení vyslání do služby vojenského kaplana od své církve a návazně od České biskupské konference a od Ekumenické rady církví v ČR.
 • Odpovídající zdravotní způsobilost.
 • Fyzická připravenost odpovídající normám pro vstup do Armády České republiky.
 • Vhodný psychologický profil.
 • Předjímání zařazení a souhlas se zařazením do této služby ze strany rodiny kandidáta, která je prostřednictvím hlavního kaplana obeznámena s obsahem a okolnostmi služby vojenského kaplana.
 • Ochota a objektivní předpoklad možnosti vyvázat se z církevních služeb a nastoupit do Armády ČR s ohledem na aktuální termínové potřeby DS AČR.
 • Písemný a jmenovitý návrh příslušného představitele církve na kandidaturu, adresovaný hlavnímu kaplanovi.