Modlitby

Modlitba patří k základním součástem života nejen křesťanů. V ní se obracíme k Bohu se svými chválami, díky, prosbami, problémy, zápasy a otázkami, a to zcela osobními i těmi, které se týkají širšího společenství.

Vojenští kaplani zvou ke společné Modlitbě za mír ve světě a také k Modlitbě za padlé a zemřelé, ať už na „dálku“ nebo skutečně společně ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého (ve čtvrtky - mimo období letních prázdnin), kde jsou modlitby vyryty do dřevěných desek.

Zde je také možné připojit se k Modlitbě za smíření. Tato společná modlitba a snaha o smíření je pojítkem Komunity Kříže z hřebů, ke které patří od roku 2004 i Duchovní služba AČR.

Modlitba za mír

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7)

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:
■ Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. ■ Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. ■ Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. ■ Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. ■ Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat. ■ Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. AMEN

Modlitba za padlé a zemřelé

U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. (ŽALM 130,7)

Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:
■ Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. ■ Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. ■ Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost. ■ Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně. ■ Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé. ■ Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých. AMEN

Komunita Kříže z hřebů

Dne 14. listopadu 1940 bylo město Coventry v Anglii zničeno německým bombardováním. Z velkolepé katedrály v centru města zbyly jen trosky, leželo zde nespočet středověkých hřebů a ohořelých trámů. Dva z trámů spadly přes sebe tak, že vytvářely kříž. Tento kříž byl vztyčen na kamenném oltáři zničené katedrály a doplnil se nápis „FATHER FORGIVE“ (Otče odpusť), který napsal probošt Howard na zčernalou zeď presbytáře krátce po požáru. Tato slova byla určena všem a měla upozornit na potřebu smíření s Bohem i mezi lidmi navzájem.

Později byl složením tří původních hřebů vytvořen také známý Cross of Nails (Kříž z hřebů), který přijala za svůj komunita z katedrály v Coventry usilující o smíření. Po válce byly tyto kříže věnovány německým městům Kiel, Drážďany a Berlín, které byly silně poškozeny spojeneckým bombardováním. Od té doby se Kříž z hřebů jako symbol míru a smíření rozšířil po celém světě.

V současné době existuje ve světě více než 150 center kříže z hřebů, kterými mohou být kostely, centra pro smíření, věznice, neziskové organizace, školy. Jejich práce je velmi různorodá, zaměřuje se na problémy politické, rasové, náboženské i na osobní problémy konkrétních lidí, ale cíl mají společný: šíření míru a smíření v jejich zemi či komunitě. Coventry má stále v celé komunitě mimořádnou úlohu, bylo místem inspirace a průkopníkem myšlenky i místem vzniku společné modlitby "Litanie smíření". V této modlitbě se mohou centra po celém světě spojit každý pátek v poledne.

Dne 6. prosince 2004 přijala Duchovní služba AČR Kříž z hřebů a stala se členem této komunity. Vojenští kaplani z různých křesťanských církví ve své každodenní práci uskutečňují smíření mezi křesťany odlišných vyznání a při svých zahraničních misích jsou posly smíření do znesvářených míst světa.

MODLITBA ZA SMÍŘENÍ

Všichni zhřešili a odpadli od slávy Boží.

Nenávist, která rozděluje národ od národu, rasu od rasy, třídu od třídy
OTČE ODPUSŤ

Chtivou touhu lidí a národů mít co jim nepatří,
OTČE ODPUSŤ

Ziskuchtivost, která využívá práci lidských rukou a pustoší zemi,
OTČE ODPUSŤ

To, že při pohledu na blaho a štěstí druhých závidíme,
OTČE ODPUSŤ

Náš nezájem o stav vězněných, bezdomovců a vyhnanců,
OTČE ODPUSŤ

Žádostivost, která znásilňuje těla mužů, žen a dětí,
OTČE ODPUSŤ

Pýchu, která nás vede ke spoléhání na sebe a ne na Boha,
OTČE ODPUSŤ

Buďte jeden vůči druhému laskaví, soucitní, odpouštějte jedni druhým, jako Bůh v Kristu odpustil vám.